top of page

Inspeccions de Mercaderies

Comptem amb un equip d'Experts i Perits de diverses especialitats incloent Llicenciats en Nàutica, Enginyers de Maquina, Arquitectes Navals, Químics, Bromatòlogs i Comissaris d'Avaries amb provada experiència en transport marítim, aeri i terrestre de pràcticament tot tipus de mercaderies. Podem determinar la condició de qualsevol càrrega i la causa de pràcticament qualsevol dany, pèrdua i/o contaminació.

 

Els tipus d'inspeccions que duem a terme inclouen:

Inspeccions  Preventives
Inspeccions i Certificacions de Qualitat i Quantitat 
Mostreig i Anàlisi de Laboratori
Supervisió d'operacions de Càrrega i Descàrrega
- Minerals – Grans - Carregues Líquides, - Acer – Químics – Peribles - etc.

Prenem mostres representatives de tot tipus de mercaderies d'acord amb qualsevol estandard especificat. Treballem amb laboratoris independents i idonis, a fi de dur a terme les anàlisis necessàries per determinar tant la composició com la qualitat de qualsevol mercaderia. Duem a terme proves in-situ com per exemple: radio-activitat (acer), grandària (minerals), humitat (grans), clorurs, etc. Una vegada obtinguda tota la informació necessària, i després de comprovar els resultats de les anàlisis del laboratori, proveïm als nostres principals amb els certificats de qualitat pertinents al costat de la documentació acreditativa. 

Les quantitats de qualsevol mercaderia marítima a orri, solen determinar-se mitjançant la realització de Càlculs de Mesuraments de Calats (Draft Surveys) previament a començar les operacions de càrrega i una vegada completades les mateixes o viceversa. L'exactitud dels Càlculs de Mesurament de Calats depèn de l'experiència de la persona a càrrec de llegir els calats, ja que les condicions del mitjà marí poden dificultar aquesta tasca. Així mateix la manera en què els valors continguts en les taules i corbes hidrostàtiques siguin interpretats, es veurà reflectida en els resultats dels càlculs. Els nostres experts duen a terme els Càlculs de Mesuraments de Calats mes exactes prenent en consideració tots els factors naturals i físics, proveint als nostres clients amb els certificats corresponents i els documents acreditatius i informació recollida durant la nostra intervenció. En cas de ser necessari, també duem a terme controls de pes per bàscula.

Recerques de pèrdues i danys 

Duem a terme peritatges i recerques de de tot tipus de mercaderies danyades, des d'un simple contenidor caigut a danys causats per una col·lisió. Tenim una àmplia experiència en peritatges de ingressos d'aigua de mar en cellers, danys mecànics a mercaderies, robatoris, pèrdues, vessis, inundacions, incendis, encallaments, contaminacions de càrrega, mancançes, falles d'equips de refrigeració, estiba inadequada, etc; determinem la causa i extensió dels danys i assessorem als nostres principals en quant a les millors opcions possibles per solucionar o mitigar qualsevol problema. Sempre actuem estrictament sense perjudici, de forma metòdica i amb una actitud pro-activa i compromesa.

Mercaderies containeritzades
Certificacions d'Estiba, Trinca, Qualitat i Quantitat

Comptem amb una àmplia experiència en mercaderies containeritzades de tot tipus. Brindem assessorament tècnic sobre la forma en què les mercaderies han de ser estibades, assegurades i trincades. Proveïm als nostres clients amb els corresponents certificats de trinca i els assessorem quant a la manera en què les mercaderies han de ser assegurades dins dels contenidors per evitar qualsevol dany. Prenem mostres i fem totes les anàlisis que siguin necessàries a fi de determinar la qualitat i condició de la càrrega.

Mercaderies peribles a orri, paletitzades i en contenidors, càrregues refrigerades i no refrigerades

Els nostres experts duen a terme tot tipus de peritatges de mercaderies peribles. Supervisem la forma en què les mercaderies han de ser empaquetades i estibades dins dels contenidors. Estudiem i assessorem sobre els registres de temperatura, els nivells d'etilè, la ventilació, etc.

 

Inspeccions pre-embarcament -  Tally services (perfils d'acer, barres d'acer corrugat, rotllos de ¨alambrón¨, bobines d'acer, vehícles, rotllos de paper, cristall, bales de cotó, etc).

Duem a terme inspeccions pre-embarcament de tot tipus de mercaderies a orri, ja siguin sòlids o líquids, tant de qualitat i condició com així també de quantitat. Informem sobre el resultat de les nostres inspeccions pre-embarcament immediatament i en alguns casos previament al començament o durant les operacions de càrrega. Així mateix, i gràcies al suport del nostre departament de Temes Legals, emetem les cartes de protesta necessàries per salvaguardar els interessos dels nostres principals.

 

bottom of page