top of page

Inspeccions Marítimes
Peritatges Navals

Comptem amb un equip de Perits i Experts de diferents àrees, incloent Llicenciats en Nàutica, Capitans, Enginyers de Màquines i Arquitectes Navals amb una llarga experiència en treballs de drassana i reparacions provisionals, col·lisions, encalladuras, vessis d'hidrocarburs, transbordaments com així també en qualsevol operació normal (càrrega, descàrrega, transvasaments, etc).


Els tipus de peritatges que realitzem inclouen, entre d'altres:

Peritatges de danys i Temes de P&I

Duem a terme peritatges i recerques en casos de P&I, des de la simple caiguda d'un contenidor fins a una avaria gruixuda, passant per ingressos d'aigua en cellers, danys mecànics a mercaderies, pre-entry surveys, pèrdues, vessis, incendis, inundacions,  embarrancaments y contaminacions de càrrega, faltants, minvaments i robatoris en els quals determinem la causa i extensió la incidència i assessorem als nostres clients en relació a la millor forma de solucionar-la. Actuem estrictament sense perjudici, mantenint sempre un alt grau de compromís i una actitud pro-activa a fi de trobar la millor manera de mitigar qualsevol dany o pèrdua.

Càlcul de Calats  (Draft surveys)

 i Controls de Bàscules

Els mesuraments de calat són l'eina més comuna al moment de determinar el pes de qualsevol mercaderia carregada a bord d'un vaixell. L'exactitud d'un mesurament de càlculs depèn majoritariament de l'experiència de la persona a càrrec de llegir els calats i calcular els volums desplaçats durant les inspeccions inicial i final, posat que les condicions del mar puguin dificultar la seva lectura. Així mateix, la forma en què s'interpretin els valors continguts en les corbes hidrostàtiques i taules del vaixell seran reflectits en el resultat dels càlculs. Els nostres experts duen a terme els mesuraments de calat més exactes prenent en consideració les condicions naturals i físiques. Proveïm als nostres clients amb el certificat pertinent i una còpia dels documents i dades obtingudes durant la nostra intervenció. Arribat el cas podem també realitzar controls de bàscules a fi de determinar les quantitats de mercaderia/es carregada/es o descarregada/es.​

Inspeccions subaqüàtiques

Comptem amb l'equipament necessari per realitzar inspeccions subaqüàtiques filmades, en aigües calmes i clares, tant per inspeccionar cascos danyats, canonades, molls, etc o verificar derelictes entre 1 i 120 metres de profunditat. Duem a terme inspeccions robotitzades fins a una profunditat de 500 metres.

Aprovisionament de combustibles / Bunker Surveys

Una efectiva inspecció de presa de combustibles -búnquer survey-, és crucial al moment d'evitar discrepàncies entre les quantitats contractades i les quantitats de combustible rebudes. És també molt útil per calcular el consum i estudiar el rendiment d'una flota o vaixell. En cas de ser necessari podem, assistir al Capità en la redacció de les observacions corresponents en els rebuts a fi de protegir els interessos dels nostres principals.

Supervisió d'operacions de càrrega i descàrrega, Certificats de precintat de bodeges

Amb mes de 20 anys d'experiència en el sector, el nostre equip pot supervisar meticulosament i monitorear operacions de càrrega i descàrrega de pràcticament qualsevol tipus de mercaderia (en contenidors, a orri, liquida, de projecte, vehicles, etc; tant en vaixells de tipus EL-EL, RO-RO com multimodal). En cas que sigui requerit, també precintem bodeges i emetem els certificats corresponents.

Inspeccions prèvies a la compra, on-hire, 

off-hire i previ cobertura

Podem, depenent dels requeriments dels nostres pincipals, dur a terme des d'una breu fins a una exhaustiva inspecció de on-hire o off-hire o bé inspeccions prèvies a la compra. Determinem la condició real de la nau que es vol adquirir o noliejar i proveïm als nostres clients amb una prova documentada i independent de la seva condició real, la qual pot ser una prova irreemplazable per defensar qualsevol reclamació que pogués sorgir com a resultat de danys al vaixell o la mecaderia.

 

 

 

 

Els nostres millors tècnics supervisen càrregues de projecte, determinant la condició dels seus components, la seva correcta manipulació i forma òptima de càrrega, així com la seva estiba abord i el seu correcte trincaje.

Càrregues de Projecte

Naufragis, Varaduras, Col·lisions i Avaries Gruixudes

La immediata intervenció d'un expert és sempre necessària en aquests casos. El nostre equip no solament determina la causa de la incidència, sinó que també recol·lecta evidències i brinda assessorament tècnic en relació a les possibles formes de dur a terme un reflotament d'un vaixell, la remoció d'un derelicte o naufragi o tansbodament de mercaderies cap a un altre vai vaixell o barcasses. En els majors ports dels països on disposem d'oficines pròpies, hem desenvolupat plans de contingència a fi de mitigar les pèrdues de la millor forma possible.

Contaminacions - vessis

Duem a terme recerques de pol·lucions determinant la seva causa i impacte, tant ecològic com econòmic, en el medi ambient. També brindem assessorament tècnic i legal a fi de prevenir aquest tipus d'incidents. Quan és necessari, supervisem i coordinem operacions de neteja.

Objectes Fixos i Flotants

La nostra intervenció en aquest tipus de casos és requerida a fi de determinar la causa i extensió dels danys causats a objectes flotants i fixos -molls, pantalanes, pontonas, boies, pòrtics i grues de terra, equipament de terminals portuàries i uns altres-. Així mateix assistim als nostres clients a determinar els costos de les reparacions i qualsevol pèrdua de benefici.

Unitats Contenidores / Equipo

A fi de reduiles pèrdues com també mantenir l'equip en bones condicions, determinem la condició física de contenidors (dry containers, reefers, Isotanks, open tops, flat racks, etc). Treballem de forma regular amb dipòsits de contenidors, campas i tallers, i comptem amb tècnics externs en refrigeració i tancs (ISO).

Casc i Màquina

La nostra àmplia experiència en drassanes, dics secs i  reparacions  provisionals, ens serveix per guiar els nostres clients en tot el pocés des-de l'avaluació dels danys fins a la negociació dels costos de les factures per reparacions. També duem a terme recerques a fi de determinar la causa del dany o incident.

bottom of page